Care sunt documentele necesare pentru acordarea creditului ipotecar?

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
 • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
 • alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

Ce criterii de eligibilitate trebuie să întrunească solicitantul? Care sunt limitele de vârstă pentru beneficiar?

Pentru a beneficia de un credit ipotecar în cadrul acestui program, persoana fizică trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă vârsta de 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • să dețină obligatoriu cetățenia RM;
 • să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depășească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
 • să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția nicio locuință în decurs de 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
 • soțul/soția să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și să nu aibă în derulare un credit ipotecar.
 • Să nu fi procurat o locuință prin intermediul Programului.
E posibil de achitat prima contribuție proprie în valoare mai mare decât 10%?

Da, proiectul legii stabilește doar contribuția proprie minimă în mărime de 10% din valoarea locuinței.

Pot accesa un credit prin acest program dacă muncesc oficial în străinătate?

Legea stabilește că beneficiarul trebuie să fie angajat în Republica Moldova. Totodată, la stabilirea eligibilității beneficiarului vor fi luate în considerație veniturile rudelor (soțului/soției, rudelor de gradul I) beneficiarului, obținute inclusiv peste hotare.

Creditele pot fi accesate și în valută străină?

Nu. Creditele ipotecare prin intermediul programului de stat ”Prima Casă” vor fi acordate exclusiv în valută națională (lei moldovenești).

Solicitantul poate accesa programul dacă dorește să semneze un contract cu o companie de construcții?

Da, cu condiția ca locuința să fie dată în exploatare și înregistrată în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția de Servicii Publice”.

Dacă dosarul a fost acceptat de bancă, ODIMM care va deține fondul poate să respingă?

Da, în cazul în care se va constata că persoana nu întrunește condițiile de eligibilitate.

Care este termenul optim pentru obținerea creditului?

Este recomandată rezervarea unei perioade de 60 de zile în ante-contractele de vânzare-cumpărare pentru finalizarea tranzacției (dacă vânzătorul solicită avans).

Durata în care poate fi obținut creditul ”Prima Casă” va depinde, în mare parte, de procedurile interne ale fiecărei bănci. De regulă, băncile iau decizia de finanțare în decurs de aproximativ 1- 2 săptămâni.

După ce banca va face analiza, dosarul va fi expediat către ODIMM (organizația care este împuternicită de Ministerul Finanțelor să emită garanții de stat pentru acest program). Examinarea dosarului va dura în jur de 5 zile.

Perioada de aprobare a unui credit ”Prima Casă” este mai mare decât cea a unui împrumut standard, întrucât dosarul de creditare trebuie să primească şi avizul ODIMM, nu doar pe cel al băncii creditoare. Perioada de aşteptare se poate prelungi dacă dosarul nu este întocmit corect de către banca, iar ODIMM îl retrimite pentru completări, ceea ce poate conduce la noi întârzieri.

Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu mai poate achita ratele?

În cazul în care debitorul (beneficiarul programului) nu-și achită ratele și dobânda timp de 91 de zile consecutiv, banca clasifică creditul ca fiind neperformant. La următoare etapă este inițiat procesul de executare silită a dreptului de ipotecă. Respectiv, locuința este scoasă la vânzare, iar 50% din suma încasată este transferată pentru acoperirea garanției oferită de stat (alte 50% sunt transferate băncii. Dacă se acoperă integral datoria față de bancă și stat, atunci suma rămasă i se restituie beneficiarului).

Ce se întâmplă în cazul în care contractul este în derulare, însă debitorul a decedat? Contractul poate fi preluat de moștenitor?

Da, în cazul în care moștenitorii vor accepta succesiunea în modul prevăzut de lege.

Dacă dețin cotă-parte într-un apartament cu sora (fratele, părinții), pot fi eligibil la Program?

În cazul în care solicitantul Programului deține în proprietate o cotă-parte din locuință, este important ca celălalt coproprietar al locuinței să nu fie soțul/soția acestuia.

Respectiv, acesta este eligibil pentru a aplica la Program, cu condiția că întrunește și celelalte condiții stabilite.

Pentru a depune cererea de acordare a compensației în cadrul Programului de stat “Prima Casă 2” este nevoie de accesat Programul “Prima Casă”?

Da. Pentru a depune cererea de acordare a compensației este necesar de accesat Programul de stat “Prima Casă”.

Profesorii de la liceu beneficiază de compensații?

Da. Compensații în cadrul Programului de stat ,,Prima Casă” pot fi acordate angajaților autorităților publice/instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național.

Care este termenul acceptării cererii?

Din momentul confirmării depunerii cu succes a cererii, solicitantul, în termen de până la 60 de zile, urmează să prezinte la Ministerul Finanțelor, originalul documentului semnat de angajator, conform anexei nr.1 a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului electronic al cererilor de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă”. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la recepționarea documentului în original, se validează informația și se înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații.

Am încheiat un credit imobiliar în februarie, nu în cadrul Programului de stat ,,Prima Casă”, pot beneficia de compensație?

Nu. Conform pct. 3 al Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 20 iunie 2018, compensația se acordă, exclusiv, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor aferente creditului ipotecar în cadrul Programului de stat ,,Prima Casă”.

Fiind în concediu de maternitate pot aplica la compensație?

Solicitant al compensației poate fi orice persoană care activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul autorităților/instituțiilor publice fără întreruperi ale raporturilor de serviciu în perioada respectivă.

Dacă sunt participant în cadrul Programului Prima Casă, dar sînt angajat al unei instituții private pot depune cererea?

Nu. Conform HG nr. 567 din 20 iunie 2018, compensații din bugetul de stat în cadrul Programului de stat ,,Prima Casă” pot fi acordate angajaților din autoritățile publice/instituțiile publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național.

Cine semnează confirmarea de la autoritatea/instituția publică?

Documentul semnat de angajator, după caz angajatori, privind data încadrării solicitantului în autoritatea publică/instituția publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate se semnează de către persoanele cu drept de semnătură din cadrul autorității respective.

Dacă sting creditul mai devreme decît termenul de 20-25 ani ce se întîmplă cu compensația?

Conform HG nr. 567 din 20 iunie 2018, compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. Respectiv, în cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Mărimea compensației depinde de suma achitată lunar?

Nu. Mărimea compensației lunare este constantă și se calculează după următoarea formulă:
C = (Cr * 50%) / L,
    unde:
C – compensația lunară;
Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;
L – numărul de luni (300 de luni) echivalent a 25 de ani calendaristici.

Dacă soția activează la bancă comercială, pot aplica la acest program?

Compensații în cadrul Programului de stat ,,Prima Casă” pot fi acordate angajaților autorităților publice/ instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național. Respectiv, dacă sunteți angajat în sectorul public și întruniți criteriile de eligibilitate stabilite în Regulament, atunci puteți solicita compensații pentru creditul ipotecar în cadrul Programului de Stat ,,Prima Casă”.

În ce condiții se stopează achitarea compensației?

Încetarea alocării compensației va surveni din moment ce beneficiarul:
      -  a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, cu excepția angajării/transferării/detașării la altă autoritate publică/instituție publică eligibilă, a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la inițiativa sau în interesul autorității publice/instituției publice pe o perioadă de cel mult un an, precum şi a perioadei concediului de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei şi a copilului cu dizabilități;
      -  devine beneficiar de compensații bănești pentru chiria spațiului locativ.

Pot aplica la compensație dacă în ultimul an m-am transferat de la o institutiție la alta dar tot în același domeniu?

Dacă pe parcursul ultimului an de activitate v-ați angajat/transferat/detașat la altă autoritate publică/instituție publică eligibilă, aveți posibilitatea de a solicita compensații în cadrul Programului de stat ,,Prima casă”.

Perioada creditului poate fi mai mică de 300 luni?

Da. Contractul de credit poate fi încheiat pe un termen de pînă la 25 de ani, dar calculul compensației lunare va fi efectuat conform formulei stabilite în Regulament, adică avînd ca bază de referință 300 de luni. În mod practic, aceasta înseamnă, ca Dumneavoastră veți primi sub formă de compensație pe durata rambursării creditului angajat o sumă, care nu va atinge 50% din suma împrumutului. Doar în cazul creditelor angajate pe 25 de ani suma cumulativă a compensației constituie jumătate din creditul angajat.

Ce se întîmplă dacă suma principală depașește 600 mii lei?

Dacă costul locuinței depășește 600 mii lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare), cererea solicitantului nu se acceptă, conform prevederilor pct. 4 din Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor.

Pot să aplic acum la programul Prima Casă și peste 3 ani să solicit compensația?

Da, puteți să aplicați la programul Prima Casă și peste 3 ani să solicitați compensația, însă compensația se va acorda din momentul aprobării cererii pentru finanțare.

Ce se întîmplă dacă plec din serviciu?

Dacă beneficiarul a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, alocarea compensației se va stopa.