Care sunt documentele necesare pentru acordarea creditului ipotecar?

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
 • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Servicii Publice care confirmă faptul că beneficiarul împreună cu alți membri ai familiei, soțul/soția acestuia împreună cu alți membri ai familiei, dețin o locuință cu o suprafață ce nu dăpșește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
 • alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

Ce criterii de eligibilitate trebuie să întrunească solicitantul? Care sunt limitele de vârstă pentru beneficiar?

Pentru a beneficia de un credit ipotecar în cadrul acestui program, persoana fizică trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă vârsta de 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • să dețină obligatoriu cetățenia RM;
 • să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depășească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
 • suprafaţa locuinţei procurate în cadrul Programului să depăşească suprafaţa locuinţei pe care o deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei. Se consideră eligibilă şi persoana care deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau donaţie;
 • suprafaţa locuinţei deţinute în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, cu excepţia beneficiarului, de către soţul/soţia acestuia, să nu depăşească suprafaţa locuinţei procurate în cadrul Programului. Se consideră eligibilă şi persoana al cărei soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau prin donaţie;
 • Să nu fi procurat o locuință prin intermediul Programului.
E posibil de achitat prima contribuție proprie în valoare mai mare decât 5%?

Da, proiectul legii stabilește doar contribuția proprie minimă în mărime de 5% din valoarea locuinței.

Pot accesa un credit prin acest program dacă muncesc oficial în străinătate?

Legea stabilește că beneficiarul trebuie să fie angajat în Republica Moldova. Totodată, la stabilirea eligibilității beneficiarului vor fi luate în considerație veniturile rudelor (soțului/soției, rudelor de gradul I) beneficiarului, obținute inclusiv peste hotare.

Creditele pot fi accesate și în valută străină?

Nu. Creditele ipotecare prin intermediul programului de stat ”Prima Casă” vor fi acordate exclusiv în valută națională (lei moldovenești).

Solicitantul poate accesa programul dacă dorește să semneze un contract cu o companie de construcții?

Da, cu condiția ca locuința să fie dată în exploatare și înregistrată în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția de Servicii Publice”.

Dacă dosarul a fost acceptat de bancă, ODIMM care va deține fondul poate să respingă?

Da, în cazul în care se va constata că persoana nu întrunește condițiile de eligibilitate.

Care este termenul optim pentru obținerea creditului?

Este recomandată rezervarea unei perioade de 60 de zile în ante-contractele de vânzare-cumpărare pentru finalizarea tranzacției (dacă vânzătorul solicită avans).

Durata în care poate fi obținut creditul ”Prima Casă” va depinde, în mare parte, de procedurile interne ale fiecărei bănci. De regulă, băncile iau decizia de finanțare în decurs de aproximativ 1- 2 săptămâni.

După ce banca va face analiza, dosarul va fi expediat către ODIMM (organizația care este împuternicită de Ministerul Finanțelor să emită garanții de stat pentru acest program). Examinarea dosarului va dura în jur de 5 zile.

Perioada de aprobare a unui credit ”Prima Casă” este mai mare decât cea a unui împrumut standard, întrucât dosarul de creditare trebuie să primească şi avizul ODIMM, nu doar pe cel al băncii creditoare. Perioada de aşteptare se poate prelungi dacă dosarul nu este întocmit corect de către banca, iar ODIMM îl retrimite pentru completări, ceea ce poate conduce la noi întârzieri.

Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu mai poate achita ratele?

În cazul în care debitorul (beneficiarul programului) nu-și achită ratele și dobânda timp de 91 de zile consecutiv, banca clasifică creditul ca fiind neperformant. La următoare etapă este inițiat procesul de executare silită a dreptului de ipotecă. Respectiv, locuința este scoasă la vânzare, iar 50% din suma încasată este transferată pentru acoperirea garanției oferită de stat (alte 50% sunt transferate băncii. Dacă se acoperă integral datoria față de bancă și stat, atunci suma rămasă i se restituie beneficiarului).

Ce se întâmplă în cazul în care contractul este în derulare, însă debitorul a decedat? Contractul poate fi preluat de moștenitor?

Da, în cazul în care moștenitorii vor accepta succesiunea în modul prevăzut de lege.

Dacă dețin cotă-parte într-un apartament cu sora (fratele, părinții), pot fi eligibil la Program?

În cazul în care solicitantul Programului deține în proprietate o cotă-parte din locuință, este important ca celălalt coproprietar al locuinței să nu fie soțul/soția acestuia.

Respectiv, acesta este eligibil pentru a aplica la Program, cu condiția că întrunește și celelalte condiții stabilite.

Pentru a depune cererea de acordare a compensației în cadrul Programului de stat „Prima casă 3” este nevoie de accesat Programul „Prima casă”?

Da. Pentru a depune cererea de acordare a compensației în cadrul programului destinat familiilor cu copii este necesar de accesat Programul de stat “Prima Casă”.

Profesorii de la liceu beneficiază de compensații?

Da. Compensații în cadrul Programului de stat ,,Prima Casă” pot fi acordate angajaților autorităților publice/instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național.

Care este termenul de acceptare a cererii?

- În cadrul programului destinat familiilor cu copii, din momentul confirmării depunerii cu succes a cererii în termen de cel mult 5 zile lucrătoare se validează informația și se înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații;

- În cadrul programului destinat salariaților angajați în sectorul privat, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare se validează informația și se înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații;

- În cadrul programului destinat angajaților din sector public, din momentul confirmării depunerii cu succes a cererii, solicitantul, în termen de până la 60 de zile, urmează să prezinte la Ministerul Finanțelor, originalul documentului semnat de angajator, conform anexei nr.1 a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului electronic al cererilor de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă”. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la recepționarea documentului în original, se validează informația și se înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații.

Am încheiat un credit imobiliar până la lansarea Programului de stat „Prima casă”, pot beneficia compensaței?

Da. În cazul în care creditul a fost contractat până la data de 26 martie 2018 (data oficială de lansare a programului), și Dvs întruniți criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul programului.

Fiind în concediu de materniate pot aplica la compensație pentru angajații din sectorul public?

Solicitant al compensaţiei poate fi orice persoană care nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilităţi sau ca urmare a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii publice/instituţiei publice, pentru o perioadă de cel mult un an.

Dacă sunt participant în cadrul Programului Prima Casă, dar sînt angajat al unei instituții private pot depune cererea?

Da. Conform HG nr.253 din 29 mai 2019, compensaţii din bugetul de stat în cadrul Programului de stat “Prima casă” pot fi acordate salariaţilor ai unei sau mai multor entităţi din sectorul privat, care îşi are/au sediul pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt angajați în bază de contract individual de muncă, încheiat conform prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.

Cine semnează confirmarea de la autoritatea/instituția publică?

Documentul semnat de angajator, după caz angajatori, privind data încadrării solicitantului în autoritatea publică/instituția publică se semnează de către persoanele cu drept de semnătură din cadrul autorității respective.

Dacă sting creditul mai devreme decît termenul de 20-25 ani ce se întâmplă cu compensația?

Conform HG nr. 567 din 20 iunie 2018, HG. nr.797 din 1 august 2018 și HG nr.253 din 29 mai 2019, compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. Respectiv, în cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Mărimea compensației depinde de suma achitată lunar?

Nu. Mărimea compensației lunare este constantă și se calculează după următoarea formulă:

Pentru familiile cu copii:

 • C1 = (Cr * N%) / L1,

unde:

 • C1 – compensaţia bănească lunară;
 • Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare şi alte plăţi bancare;
 • N – procentajul atribuit în funcţie de numărul de copii minori, după cum urmează:
 • pentru familiile/tutorii/curatorii cu 1 copil – 25%;
 • pentru familiile/tutorii/curatorii cu 2 copii – 50%;
 • pentru familiile/tutorii/curatorii cu 3 copii şi mai mult – 100%;
 • L1 – numărul de luni (216 luni) echivalent a 18 ani calendaristici.

Pentru angajații din sector public:

 • C = (Cr * 50%) / L,

    unde:

 • C – compensația lunară;
 • Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală)/soldul creditului rămas (pentru beneficiarii de credite ipotecare accesate până la lansarea programului), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare
 • L – numărul de luni (300 de luni) echivalent a 25 de ani calendaristici.

Pentru angajații din sector privat:

 • C = (Cr * 50%) / L ,

unde:

 • C – compensaţia lunară;
 • Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală)/soldul creditului rămas (pentru beneficiarii de credite ipotecare accesate până la lansarea programului), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare şi alte plăţi bancare;
 • L – numărul de luni (300 de luni) echivalent a 25 de ani calendaristici.

Mărimea compensaţiei nu poate depăşi valoarea calculată conform formulei:

 • C ≤ 15%*SAL calculat, unde:
 • SALcalculat – cuantumul fondului de salarizare şi al altor recompense obţinute de către beneficiar de la entităţile din sectorul privat.
În ce condiții se stopează achitarea compensației?

În cazul programului destinat angajaților din sector public, alocarea compensației bănești încetează dacă solicitantul:

- a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, cu excepția angajării/transferării/detașării la altă autoritate publică/instituție publică eligibilă, a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la inițiativa sau în interesul autorității publice/instituției publice pe o perioadă de cel mult un an, precum şi a perioadei concediului de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei şi a copilului cu dizabilități;

- devine beneficiar de compensații bănești pentru chiria spațiului locativ.

În cazul programului destinat familiilor cu copii, alocarea compensației bănești încetează din momentul:

- anulării dispoziţiei autorităţii tutelare cu privire la instituirea tutelei/curatelei, în baza cererii depuse de beneficiarul compensaţiei băneşti;

- decăderii părintelui din drepturile părinteşti printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

- beneficiarul nu are copii sub vârstă de 18 ani / decesului copilului.

 În cazul programului destinat angajaților din sector privat, alocarea compensației bănești se stopează din momentul

- încetarii contractului individual de muncă/contractelor individuale de muncă beneficiarului, și neangajării în decursul a 3 luni consecutive

Alocarea compensațiilor în cadrul programelor demarate încetează în cazul rambursării integrale a creditului ipotecar sau calificării creditului drept neperformant, din moment ce Ministerul Finanţelor va executa garanţia de stat potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.202 din 28 februarie 2018 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat “Prima casă”.

Pot aplica la compensație dacă în ultimul an m-am transferat de la o institutiție la alta dar tot în același domeniu?

Dacă pe parcursul ultimului an de activitate v-ați angajat/transferat/detașat la altă autoritate publică/instituție publică eligibilă, aveți posibilitatea de a solicita compensații în cadrul Programului de stat ,,Prima casă”.

Perioada creditului poate fi mai mică de 300 luni?

Da. Contractul de credit poate fi încheiat pe un termen de pînă la 25 de ani, dar calculul compensației lunare va fi efectuat conform formulei stabilite în Regulament, adică avînd ca bază de referință 300 de luni pentru angajații din sector public/privat. În mod practic, aceasta înseamnă, ca Dumneavoastră veți primi sub formă de compensație pe durata rambursării creditului angajat o sumă, care nu va atinge 50% din suma împrumutului. Doar în cazul creditelor angajate pe 25 de ani suma cumulativă a compensației constituie jumătate din creditul angajat.

Pot aplica la compensații pentru angajații din sectorul public sau privat dacă suma principală a creditului depășește 600 mii lei?

Da. În cazul respectiv volumul compensaţiei acordate din bugetul de stat se calculează în mărime de 50% din suma creditului ipotecar (suma principală), dar care nu va depăşi 95% din costul locuinţei stipulat la pct.4 din Regulamente (600 mii lei).

Pot să aplic acum la programul Prima Casă și peste 3 ani să solicit compensația?

Da, puteți să aplicați la programul Prima Casă și peste 3 ani să solicitați compensația, însă compensația se va acorda din momentul aprobării cererii pentru finanțare.

Ce se întâmplă dacă plec din serviciu?

Dacă beneficiarul a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, alocarea compensației se va stopa, cu excepţia angajării/transferării/detaşării la altă autoritate publică/instituţie publică eligibilă, a participării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii publice/instituţiei publice pe o perioadă de cel mult un an, precum şi a perioadei concediului de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei şi a copilului cu dizabilităţi.

Cine se încadrează în categoria tinerilor specialişti?

În categoria se încadrează cadrele medicale tinere sau cadrele didactice tinere, beneficiarii creditelor ipotecare în cadrul Programului de stat „Prima casă” care activează în mediul rural/urban prin repartizare, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi (inclusiv suburbii) în cazul în care locuinţa procurată este amplasată în localitatea/raionul unde persoana fizică a fost repartizată să activeze.

Pot să aplic la programele de compensații dacă eu/soția am în proprietate un bun imobil în afară de cel procurat în cadrul Programului de stat Prima casă?

Da, dacă beneficiarul și soţul/soţia beneficiarului nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o altă locuinţă, decât cea procurată în cadrul Programului, cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar. Se consideră eligibilă şi persoana care deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (într-o comună), cu excepţia suburbiilor din mun. Chişinău, dobândită prin moştenire sau donaţie.