Informații

Despre program

Beneficiarii programului

Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.

Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.

La program sunt eligibile persoanele:

 • care dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei1 o locuință a cărei suprafață nu depășește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
 • care deţin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau donaţie;
 • ale căror soţ/soţie deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuință care nu depășește suprafaţa locuinţei procurate în cadrul Programului;
 • ale căror soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau prin donaţie;
 • beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”

1Membru al familiei se consider soțul/soția beneficiarului și copilul acestora care nu a atins vârsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul de confirmare că persoana fizică este eligibilă și corespunde criteriilor se va elibera de către Agenția Servicii Publice.

Veniturile oficiale salariale nete ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia trebuie să fie de două ori mai mare decât rata lunară a creditului (rata lunară, dobânda și comisionul de garantare). Sunt acceptate și veniturile salariale ale unei rude de gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției acesteia.

Condițiile de creditare

Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii de creditare.

Creditele sunt acordate de bănci numai în valută națională (lei moldovenești, MDL);

Plafonul maxim pentru prețul locuinței este de 1 mil. MDL;

Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 5% din valoarea totală a locuinței;

Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului;

Rata maximă a dobânzii anuale poate fi vizualizată la rubrica (Costul creditului)

Durata maximă a creditului este de 25 de ani.

Creditul va fi rambursat în întregime până în momentul expirării contractului de credit cu posibilitatea achitării anticipate. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare.

Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.

Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare ale băncii participante la Program.

Obținerea creditului

Pentru a beneficia de programul de stat ”Prima Casă”, clienții trebuie să se adreseze uneia dintre băncile participante. Lista lor este disponibilă la rubrica (Băncile participante).

Clientul depune pachetul de documente necesare la bancă în vederea analizării dosarului de credit. Dacă banca aprobă, ea expediază electronic Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) informațiile despre eligibilitatea clientului și despre locuința care urmează a fi ipotecată, în vederea obținerii garanției din partea statului. ODA analizează cererea, după care poate aproba, respinge sau retrimite dosarul la bancă, în cazul în care nu este complet sau a fost completat greșit. Fondul va informa banca în decurs de 5 zile despre decizia luată.

În cazul în care ODA aprobă dosarul, are loc semnarea contractului de credit între bancă și client. La fel, este semnat contractul de garantare de stat între ODA și bancă, contractul de acordare a garanției de stat între ODA și beneficiar, precum și contractul de ipotecă între toate cele trei părți: ODA, bancă și client.

Costurile creditului

Creditul obținut prin intermediul programului ”Prima Casă” are următoarele costuri:

Rata maximă a dobânzii anuale (DAE) – va fi calculată din rata de referință anunțată de BNM pentru acest program (calculată ca rata medie ponderată ale dobânzilor la depozitele cu termenul de la 6-12 luni) + o marjă maximă de 3% (va fi precizată anual de Guvern) + comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de stat.

Comision unic de acordare a finanțării nu mai mare de 1% din valoarea creditului.  Băncile nu vor percepe alte taxe adiționale.

Taxe notariale de stat. Acestea pot fi consultate aici (Taxe de stat).

Prima de asigurare a imobilului.

Notă: Rata maximă a dobânzii anuale va fi publicată de ODA o dată la 6 luni. Cu 10 zile până la modificarea ratei, banca va informa clientul în scris sau prin poșta electronică despre acest lucru. Modificarea ratei maxime a dobânzii anuale va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință a BNM.

Băncile sunt obligate să mențină aceste condiții pe toată durata contractului de credit. Spre deosebire de un împrumut obișnuit, ipoteca va fi instituită în proporție de 50% în favoarea statului și restul de 50% în favoarea băncii.

Calculatoarele de credite ”Prima Casă” poate fi accesat pe paginile web ale băncilor participante (Băncile participante)

Garanția de stat

După acordarea creditului de către bănci, locuința procurată în cadrul programului va fi gajată în proporție de câte 50% în beneficiul statului și a băncii.

În cazul în care clientul intră în incapacitatea de plată a creditului, va fi activată garanția de stat.

Notă: Aici garanția de stat nu este altceva decât un angajament asumat de stat (reprezentat de Ministerul Finanțelor) de a plăti la scadență obligațiile neonorate de către clientul programului ”Prima Casă”. Ulterior, sumele achitate de stat vor fi recuperate în urma vânzării imobilului care a fost procurat în cadrul programului, iar în caz de insuficiență – prin decizia Ministerului Finanțelor cu titlu de document executoriu.

Documentele necesare

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
 • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Servicii Publice care confirmă faptul că beneficiarul împreună cu alți membri ai familiei, soțul/soția acestuia împreună cu alți membri ai familiei, dețin o locuință cu o suprafață ce nu dăpșește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
 • alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

Taxe de stat

În scopul asigurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite bancare parțial acoperite de stat, în special pentru familiile tinere, s-a recurs la modificarea unor taxe de stat.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor, procurate prin intermediul programului de stat ”Prima Casă”, este de 0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă încheiate în cadrul programului este în mărime de 50 lei.